Belediyeler istihdam ettikleri personel için Sosyal Güvenlik Kurumu’na diğer işverenler gibi prim ödemek ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde, her türlü bilgi ve belgeyi SGK Kurumuna zamanında vermek zorunda olup, bu kapsamda diğer işverenlerden hiçbir farkı bulunmamaktadır.
***
Ancak belediyeler kendilerini kamu kurumu olduğu gerekçesiyle bu kapsamda olan bazı yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina etmek suretiyle bazı sıkıntılar yaşadıklarını da hatırlatmak isterim. Belediyelerden olan alacakların, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda yer alan kısıtlar göz önünde bulundurularak 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca takip edilmediği ve bunun yanında 5510 sayılı Kanun’un 88’inci maddesi uyarınca geçerli bir sebep bulunmaksızın vadesinde ödenmeyen prim alacaklarına ilişkin müşterek ve müteselsilen sorumlu olan ilgililer hakkında takip işlemleri yapıldığının da bilinmesi gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belediyelerden olan prim alacaklarına ilişkin tahakkuk ve tahsilat tutarlarına bakıldığında olumsuz bir tablonun olduğu görülmektedir. Nitekim tahsil edilemeyen alacak miktarının yıllar itibariyle sürekli olarak arttığı görülüyor. Bu artışlar 2018 yılı ve sonrasında ciddi boyutlara ulaştığı görülmektedir. 
***
Bu kapsamda SGK Kurumu bazı dönemlerde Belediye hesaplarına bloke koymak suretiyle Belediye hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde sıkıntılar yaşamaktadır. Tahsil edilemeyen alacak rakamları Sayıştay raporlarına da girerek bu konuya yeterli derecede önem verilmediğinin altını çizerek sorumluların bu konuda daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulunmaktadırlar.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belediyelerden olan alacaklarında tahsilat tahakkuk oranları incelendiğinde, tahakkuk eden primlerin sadece %40-50’lik kısmının tahsil edilebildiği görülmekte olup, bu durumun hem Belediye’yi hem de SGK Kurumunu zor durumda bıraktığı unutulmamalıdır.
***
Belediyelerin Sosyal Güvenlik ile ilgili yükümlülükleri sadece çalıştırdıkları personeli SGK’ya tescil ettirmeleri, her ay prim belgesi verilmesi ve primlerin ödenmesi ile sınırlı değildir. Belediyelerin bunlardan başka Özel Sosyal Güvenlik yükümlülükleri de vardır.
Bu yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde ise yüklü miktarlarda İdari Para Cezaları ile karşı karşıya kalacaklarını da hatırlatmak istiyorum. Belediyeler her türlü Ruhsatı verdiklerinde bildirimini mutlaka SGK Kurumuna süresinde bildirmek zorundadırlar. 
***
Belediyeler ülkemizde, hem kendi bünyelerinde çalıştırdıkları kişiler ile hem de, SGK Kurumuna yapacakları bildirimlerle kayıt dışı istihdamın önlenmesinde ve genel olarak istihdamın en önemli parçalarından biridir. 
***
Belediyeler bünyelerinde birçok çalışan bulunduruyor ve yasal olarak bu kişilerin sigortasını yaptırıp, SGK’ya bildirmeleri ve gerekli belgelerin zamanında verilmesi ve primlerin ödenmesi konusunda hassasiyet göstermeleri gerekiyor.