30 Mayıs 2024 tarihinde 32561 sayılı Resmi Gazete’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘konutların turizm amaçlı kiralanması faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik’ yayımlandı.

60 GÜNE ÇIKARILDI

Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, konutunu turizm amaçlı kiralamak için Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi maksimum 30 günden maksimum 60 güne çıkarıldı.

KOLAYLIK SAĞLANACAK

Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “1/1/2024” ibaresi “31/12/2024” şeklinde değiştirilirken, Yüksek Standartlı Konut şartlarına da kolaylık getirildi. Değişiklikle yüksek standartlı konutların haiz olması gereken özelliklerin bir kısmı kaldırılırken, yüzme havuzu ve aletli spor salonunun da binada değil binanın bulunduğu parselde yer alması yeterli kabul edildi.

İŞTE YÖNETMELİKTE DEĞİŞİM YAPILAN O MADDELER

MADDE 1

28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “yüzme havuzu gibi hizmetlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “en az ikisinin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “otuz gün” ibaresi “altmış gün” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “denetim” ibaresi “yerinde inceleme” şeklinde, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yapılan incelemede 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde, belge sahibine eksikliklerini giderebilmesi için onbeş gün süre verilir. Bu süre sonunda yapılacak denetimde eksikliklerinin giderilmediğinin tespiti halinde, Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi uyarınca idari para cezası uygulanarak tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için yeniden on beş gün süre verilir. Bu süre sonunda yapılacak ikinci denetimde de eksikliklerin giderilmediğinin tespit edilmesi durumunda, Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca izin belgesi iptal edilir.”

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “1/1/2024” ibaresi “31/12/2024” şeklinde, “alışveriş servisi hizmetleri, aletli spor salonu ve yüzme havuzu hizmetlerinin tamamının verildiği konutlara” ibaresi “alışveriş servisi hizmetlerinin sunulduğu ve aynı parselde aletli spor salonu ve yüzme havuzu hizmetlerinin verildiği konutlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları bayramda da ziyaretçilerini ağırlıyor Tekirdağ'daki lavanta tarlaları bayramda da ziyaretçilerini ağırlıyor

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5

Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.