Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalıları çalıştıran işverenler, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını sigortalıların ücretlerinden keserek, kendi hissesine isabet eden prim tutarlarını da bu tutarlara ekleyerek en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödeyeceklerdir

Ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde ise prim tutarları, en geç resmi tatilin sona erdiği günü izleyen ilk iş günü içinde Kuruma ödenecektir.

Sigorta primleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar yönünden;

a) Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın son gününe kadar,

b) Ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 14’ü ne kadar, işverenlerce kuruma ödenir.

Örnek: Özel nitelikteki (A) Limited Şirketi, 2020/Ocak  ayında çalıştırmış olduğu sigortalıların primlerini 29/2/2020 tarihinin Cumartesine, 1/3/2020 tarihinin de Pazar gününe  rastlaması nedeniyle 2/3/2020 Pazartesi günü ödeyecektir. Aynı şirket  2020/Şubat ayında çalıştırmış olduğu sigortalıların primlerini en geç 31/3/2020 tarihine kadar ödeyecektir.

Örnek: Resmi nitelikteki (B) Kamu Kurumu, 15/10/2019- 14/11/2019 döneminde çalıştırmış olduğu sigortalıların primlerini 14/12/2019 tarihinin Cumartesine,15/12/2019 tarihinin de Pazar gününe  rastlaması nedeniyle 16/12/2019 günü ödeyecektir. 15/12/2019-14/1/2020 döneminde çalıştırmış olduğu sigortalıların primlerini ise en geç 14/2/2020 tarihine kadar ödeyecektir.

Libya’da daimi işçi çalıştıran işverenlerin ise 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre her ay için sigortalılardan kesecekleri sigorta primlerini kendilerine ait prim tutarlarına da ekleyerek en geç ilgili olduğu ayı takip eden üç ay içinde ödemeleri gerekmektedir. Bu süre içinde ödenmeyen primlere 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanması gerekmektedir.

Örnek: Libya’da daimi işçi çalıştıran işverenlerce, örneğin; 2021/Ocak ayı sigorta priminin en geç 30/04/2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmekte olup söz konusu primlerin vadesinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen primlere 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

İşyeri Defter, Kayıt Ve Belgelerinin Saklanması

İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak zorundadırlar.

 İşyeri Defter, Kayıt Ve Belgelerini İstenilmesi Halinde İbrazı

 İşverenler ve işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde on beş gün içinde ibraz etmek zorundadırlar.